TIETOSUOJASELOSTE

ASIANAJOTOIMISTO HALONEN OY

 

  1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Halonen Oy

Y-tunnus: 0944668-2

Erottajankatu 9 A 11, 00130 Helsinki

+358 9 6818980

info@asianajotoimistohalonen.fi

 

  1. Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Halonen Oy:n asiakasrekisteri 

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Asianajotoimisto Halonen Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, asiakkaan suostumukseen tietojen käsittelyyn, asiakkaan antamaan toimeksiantoon tai muuhun asialliseen yhteyteen. 

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten: 

– Asiakassuhteen, toimeksiannon, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan;

– Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi;

– Esteellisyyksien tarkistamiseen toimeksiannon vastaanottamisen yhteydessä.

Asianajotoimisto Halonen Oy kerää ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamista varten. 

  1. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asianajotoimiston yksityishenkilöasiakkaiden sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja. 

Yksityishenkilöstä asiakasrekisteriin kerättävät henkilötiedot:   

– Etu- ja sukunimi

 – Kotiosoite ja postinumero -toimipaikka 

– Puhelinnumero

– Sähköpostiosoite 

– Henkilötunnus 

– Kopio henkilöllisyystodistuksesta 

– Toimeksiannon laatu ja sisältö

– Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisilta henkilöiltä kerätään edellä mainittujen tiedot lisäksi työnantajasta ja tittelistä.

 Toimeksiannon sisällöstä ja laadusta riippuen asiakasrekisteriin voidaan kerätä yksityishenkilöasiakkaista myös mm. seuraavia henkilötietoja: asiakkaan siviilisääty, perhesuhteet, koulutus, varallisuus, verotiedot, terveystiedot, vakuutukset ja työpaikka.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään toimeksiannon vastaanoton yhteydessä sekä toimeksiannon kestäessä yksityishenkilöasiakkaalta tai yrityksen yhteyshenkilöltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös muilta tahoilta kuten esim. verohallinnolta, pankeilta, viranomaisilta, seurakunnalta tai yksityisyrityksiltä. 

 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti tai satunnaisesti luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta paitsi silloin, kun kulloinkin voimassaoleva lainsäädäntö niin edellyttää.

 

  1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsittelevät vain Asianajotoimisto Halonen Oy:n henkilökuntaan kuuluvat henkilöt.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. 

Digitaalinen aineisto on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain Asianajotoimisto Halonen Oy:n henkilökunnalla. Kullakin digitaalisen aineiston käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

 

  1. Profilointi

Asiakasrekisterin tallennettuja henkilötietoja ei hyödynnetä profilointitarkoituksissa. 

 

  1. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaan oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Asianajotoimisto Halonen Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Asiakkaan oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Asiakkaalla on oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä häntä koskeva, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Asiakkaalla on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun asiakas odottaa Asianajotoimisto Halonen Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Asiakkaan oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Toimivaltainen valvontaviranomainen asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa on Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki, puh. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi. 

Lisäksi Asianajotoimisto Halonen Oy:n toimintaa valvoo yleisesti Suomen Asianajajaliitto, Simonkatu 12 B 16, PL 194, 00101 Helsinki, puh. (09) 6866 120, info@asianajajaliitto.fi. 

Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumukseen perustuen, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Asianajotoimisto Halonen Oy:lle. 

 

11 Yhteydenotot 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja em. kohdassa 10 lueteltujen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Asianajotoimisto Halonen Oy:n.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Ari Halonen

+358400709716

ari.halonen@asianajotoimistohalonen.fi